×
Sprzedaż i wynajem na Costa del Sol, Costa Calida i Costa Blanca Sprzedaż i wynajem na Costa del Sol, Costa Calida i Costa Blanca

Nota prawna

1. IDENTYFIKACJA

Niniejsza nota prawna reguluje korzystanie ze strony WWW.IMMOMOMENT.ES, której właścicielem jestImmo Moment España SL (od tego momentu właściciel strony).

Zgodnie z ustawą nr 34/2002 z dnia 11 lipca o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego, właściciel tej witryny internetowej podaje następujące ogólne informacje:

Nazwa firmy: ImmoMoment España SL

Nazwa marki: ImmoMoment

Numer VAT: B44630853

Siedziba: CENTRO COMERCIAL GUADALMINA S/N LOCAL 1 URBANIZACION GUADALMINA, SAN PEDRO DE ALCANTARA, 29678 (MÁLAGA)

Aby móc się z nami porozumieć, masz do dyspozycji różne narzędzia komunikacji:

Numer telefonu: +34 684 466 710

E-mail: Info@ImmoMoment.es

Wszelkie powiadomienia i komunikacja między użytkownikami a właścicielem strony internetowej będą uważane za skuteczne, dla wszystkich celów i celów, gdy zostaną wysłane na pocztę lub inne narzędzie komunikacji wymienione powyżej.

2. UŻYTKOWNICY

Akt uzyskania dostępu do tej witryny i korzystania z niej będzie rozumiany jako bezwarunkowa akceptacja przez użytkownika treści każdego z niniejszych ogólnych warunków użytkowania w brzmieniu, jakie widnieją na stronie w momencie dostępu. Powyższe warunki będą obowiązywać niezależnie od obowiązujących warunków generalnego wykonawstwa.

3. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsza strona internetowa i jej usługi są ogólnodostępne, jednakże korzystanie z niektórych usług może być uzależnione od wcześniejszego wypełnienia ankiety, aby zostać użytkownikiem serwisu.

Użytkownik gwarantuje autentyczność i aktualność wszystkich danych przekazanych właścicielowi serwisu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie złożone przez siebie fałszywe lub niedokładne oświadczenia. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści i usług niniejszego serwisu w należyty sposób i zgodny z prawem sposób oraz niewykorzystywania ich do:

 1. Rozpowszechniania treści nielegalnych, zawierających przemoc, pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych, związanych z obroną terroryzmu lub ogólnie treści sprzecznych z prawem i porządkiem publicznym.
 2. Wprowadzanie do sieci wirusów komputerowych lub wykonywanie działań mogących zmienić, zepsuć, przerwać lub wygenerować błędy lub uszkodzenia w dokumentach elektronicznych, danych lub systemach fizycznych i logicznych właściciela sieci lub jakichkolwiek osób trzecich lub zablokować dostęp innego użytkownika do witryny internetowej i jej usług poprzez masowe zużycie zasobów komputera, za pomocą których właściciel sieci świadczy swoje usługi.
 3. Próba uzyskania dostępu do kont e-mail innych użytkowników lub do zastrzeżonych obszarów systemów komputerowych właściciela sieci lub stron trzecich i, jeśli ma to zastosowanie, wydobycia informacji.
 4. Naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub naruszają poufność informacji właściciela sieci lub osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie tożsamości innych użytkowników, a także tożsamości organów administracji publicznej lub osób trzecich.
 6. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, umożliwianie publicznego dostępu za pomocą wszelkich środków komunikacji publicznej, przekształcanie lub modyfikowanie opublikowanych treści, chyba że uzyskano uprzednią zgodę tytularnego właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
 7. Kompiluj dane do celów reklamowych oraz wysyłaj e-mailem, wysyłaj lub w inny sposób przesyłaj jakiekolwiek treści do jakichkolwiek celów komercyjnych lub biznesowych, bez uprzedniej prośby i zgody.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właściciel witryny pragnie poinformować użytkowników i klientów witryny o swojej polityce przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkich użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych w celu kontaktu z właścicielem witryny, a także o dostępie do serwisu, co oznacza przekazanie ich danych osobowych właścicielowi serwisu.

 1. Identyfikacja administratora danych
  Właściciel serwisu, którego numer VAT to B93075489, informuje użytkowników i klientów swojego serwisu o istnieniu zautomatyzowanego zbioru danych osobowych zwanego Klientami, w którym gromadzone i przechowywane są dane osobowe użytkowników i klientów.
 2. Proces aktualizacji zasad
  Właściciel strony internetowej będzie modyfikował niniejszą politykę prywatności, jeśli będzie to konieczne, aby zastosować się do zmian w ustawodawstwie lub przepisach lub dostosować politykę do instrukcji wydanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych. Niemniej jednak zostanie on opublikowany przez właściciela serwisu.

  W ten sposób właściciel serwisu zaleca swoim użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszą polityką, aby użytkownicy byli na bieżąco informowani o wszelkich zmianach dokonanych w tym dokumencie.
 3. Cel rejestru działalności
  WŁAŚCICIEL STRONY nie żąda od swoich użytkowników żadnych danych, z wyjątkiem danych identyfikacyjnych. W związku z tym przekazanie danych osobowych użytkownika właścicielowi serwisu przez jego stronę internetową nastąpi w sytuacji, gdy obaj z nich dobrowolnie skorzystają z usługi formularza kontaktowego lub innego środka komunikacji w celu skontaktowania się z właścicielem serwisu. W takich przypadkach przetwarzanie danych jest nieuniknione i ukryte w systemie komunikacyjnym. W tych przypadkach oraz opisanych w poniższym akapicie podmiot informuje Klienta, że przetwarzanie danych odbywa się w następujących celach: Przeprowadzenie wszelkich procedur związanych z opracowaniem budżetu, rekrutacją i świadczeniem usług właściciela strony internetowej dla tej Spółki, do której należy, lub jakiejkolwiek innej zainteresowanej osoby, która o to poprosi. Odpowiadanie na otrzymaną komunikację oraz informacje dotyczące badań komercyjnych w celu informowania użytkowników o ewentualnych promocjach.
 4. Zgoda
  W przypadku, gdy użytkownicy nie utrzymują stosunków handlowych z właścicielem serwisu i wyślą do właściciela serwisu e-mail lub komunikat, w którym podane zostaną inne dane osobowe, użytkownicy dobrowolnie wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez właściciela serwisu sieci w celach wcześniej ustalonych, a także uczestniczenia w ich komunikacji lub wysyłaniu dokumentacji.

  W ten sam sposób właściciel serwisu informuje, że w przypadku, gdy użytkownicy wyślą e-mail lub przekażą swoje dane osobowe właścicielowi serwisu, zgodnie z jego stanowiskiem w Spółce (administrator, menadżer, przedstawiciel lub główna osoba kontaktowa ), taka komunikacja będzie oznaczać dobrowolną zgodę użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych przez właściciela sieci dla wcześniej ustalonych celów.
 5. Identyfikacja docelowych odbiorców, wobec których właściciel strony internetowej dokonuje cesji lub dostępu do danych osobowych w imieniu osób trzecich.

  WŁAŚCICIEL SIECI planuje jedynie dokonywanie cesji lub przekazywanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą Organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia o Ochronie Danych Osobowych Dane i gwarancja praw cyfrowych (RGPD) muszą spełniać swoje obowiązki wobec administracji publicznej, organizacji lub osób bezpośrednio związanych z WŁAŚCICIELEM SIECI, w przypadkach, które są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdym przedmiocie oraz w każdym momencie lub w przypadkach, w których zostało to wyraźnie wyrażone.

  W ten sam sposób WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ informuje użytkownika, że o każdym przekazaniu danych osobowych zostanie powiadomiony, gdy będzie to wymagane na mocy RGPD. Użytkownicy zostaną wyraźnie, precyzyjnie i jednoznacznie poinformowani o odbiorcach informacji, celu, w jakim dane dane będą wykorzystywane oraz charakterze danych, lub w stosownych przypadkach, gdy RODO to ustali, użytkownik zostanie uprzednio poproszony konkretną, jednoznaczną zgodę.
  Niemniej jednak WŁAŚCICIEL SIECI informuje użytkownika i klienta, że wszelkie przetwarzanie danych osobowych podlega obowiązującym w Hiszpanii przepisom prawa w zakresie ochrony danych, ustanowionym przez RGPD oraz uzupełniające go regulacje i rozwinięcia. W związku z tym WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ będzie odpowiedzialny i gwarantuje jedynie poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem tej witryny.
 6. Jakość danych
  Właściciel serwisu informuje użytkownika, że o ile nie zachodzi prawnie ustanowiona reprezentacja, żaden użytkownik nie może wykorzystywać tożsamości innej osoby i przekazywać swoich danych osobowych. Użytkownik musi wziąć pod uwagę, że mogą być uwzględniane wyłącznie dane osobowe dotyczące jego tożsamości, które są adekwatne, istotne, aktualne, dokładne i prawdziwe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą zostać wyrządzone osobom trzecim lub właścicielowi sieci w związku z wykorzystaniem danych osobowych innej osoby lub gdy jego własne dane osobowe są fałszywe, błędne, nie aktualne, nieodpowiednie lub nieistotne. Podobnie użytkownik, który korzysta z danych osobowych strony trzeciej, odpowie przed nim na obowiązek informacyjny przewidziany w RGPD do czasu nieuzyskania danych osobowych od zainteresowanej strony i/lub konsekwencje o niepoinformowaniu go o tym
 7. Wykonywanie praw dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia, anulowania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych i usunięcia danych. WŁAŚCICIEL SIECI informuje użytkownika o możliwości skorzystania z przysługującego mu prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych i usunięcia danych, a także prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego pisząc do WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ na adres: CENTRO COMERCIAL GUADALMINA S/N LOCAL 1 URBANIZACION GUADALMINA, SAN PEDRO DE ALCANTARA, 29678 (MALAGA) lub pocztą elektroniczną na adres INFO@IMMOMOMENT.ES, załączając w obu przypadkach swoje/ jej dowód osobisty lub dowód osobisty.
 8. Stosowanie formularzy zbierania danych osobowych
  W formularzach kontaktowych dostępnych w serwisie, w których gromadzone są dane osobowe, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na akceptację i zapoznanie się z polityką prywatności poprzez dokonanie zaznaczenia „Przeczytałem i akceptuję politykę prywatności, której treść będzie dostępna za pośrednictwem załączony link przesłany w niniejszej nocie prawnej. Jeżeli zaznaczenie nie zostanie zaznaczone przez użytkownika, dane zebrane w tych formularzach nie zostaną przesłane.
 9. Podjęte środki bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych osobowych WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ informuje użytkownika, że zgodnie z przepisami RODO przyjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych oraz uniknąć zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem stanu technologii, charakteru przechowywanych danych oraz zagrożeń, na jakie są one narażone. Tym samym WŁAŚCICIEL STRONY gwarantuje dochowanie tajemnicy zawodowej w odniesieniu do danych osobowych użytkowników oraz obowiązek zachowania bezpieczeństwa tych danych.
 10. Więcej szczegółowych informacji na temat polityki prywatności
  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej polityki prywatności, możesz kliknąć poniższy link na naszej stronie internetowej

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, reprodukcja, dystrybucja i publiczne udostępnianie są wyraźnie zabronione, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści, takich jak teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, technologie , oprogramowanie, a także ich projekt graficzny i kody źródłowe tej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek wsparciu i przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody WŁAŚCICIELA STRONY.

Cała zawartość zawarta na tej stronie stanowi utwór, którego własność należy do WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ, bez przenoszenia na użytkowników jakichkolwiek praw do korzystania z nich w sposób wykraczający poza to, co jest ściśle niezbędne do prawidłowego korzystania z sieci.

Krótko mówiąc, użytkownicy uzyskujący dostęp do tej witryny mogą wizualizować zawartość i w razie potrzeby tworzyć autoryzowane kopie prywatne, o ile elementy te nie zostaną później przekazane osobom trzecim lub zainstalowane na serwerach podłączonych do sieci lub nie będą podlegać jakimkolwiek komercyjnego wykorzystania.

Wszystkie marki, nazwy handlowe lub wszelkiego rodzaju znaki wyróżniające użyte na tej stronie są własnością właściciela sieci. Dostęp do tej strony internetowej nie może być w żaden sposób rozumiany jako przyznanie użytkownikowi jakichkolwiek praw do wyżej wymienionych marek, nazw handlowych i/lub znaków rozpoznawczych.

Utworzenie hiperłącza nie oznacza w żaden sposób istnienia stosunków handlowych pomiędzy właścicielem strony internetowej a właścicielem strony internetowej, na której znajduje się łącze, ani przyjęcia i zatwierdzenia przez właściciela sieci jego treści lub usługi. Osoby zamierzające zamieścić hiperłącze powinny zwrócić się do właściciela serwisu i uzyskać od niego stosowne upoważnienie w formie pisemnej.

W każdym przypadku hiperłącze umożliwi jedynie dostęp do strony głównej naszego serwisu i zobowiązuje się do nieskładania fałszywych, niedokładnych lub błędnych oświadczeń na temat właściciela sieci lub zawierania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. WŁAŚCICIEL STRONY nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez każdego użytkownika materiałów udostępnionych w ramach tej witryny ani za działania prowadzone na ich podstawie.

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawartość tej witryny internetowej ma charakter ogólny i jej celem jest jedynie dostarczenie informacji i nie gwarantuje się dostępu do wszystkich treści, ani ich dokładności, poprawności, ważności lub dokładności, ani ich przydatności lub użyteczności dla konkretny cel.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie ponosi odpowiedzialności w zakresie dozwolonym przez system prawny za wszelkiego rodzaju szkody i szkody powstałe na skutek:

 1. Niemożność dostępu do strony internetowej lub brak prawdziwości, dokładności, kompletności i/lub aktualności treści, a także istnienie wad i wad wszelkiego rodzaju treści przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych dostępnych za pośrednictwem strony internetowej lub oferowane usługi.
 2. obecność wirusów lub innych elementów zawartych w treści, które mogą powodować zmiany w plikach przechowywanych w systemie komputerowym, dokumentach elektronicznych lub danych użytkowników.
 3. Nieprzestrzeganie prawa, dobrej wiary, porządku publicznego, sposobu korzystania z ruchu i niniejszej informacji prawnej w wyniku nieprawidłowego korzystania ze strony internetowej. W szczególności WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich naruszające prawa własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa, prawa do czci, prywatność osobistą i rodzinną oraz wizerunek własny, a także nieuczciwe konkurencja i nielegalna reklama.

7. MODYFIKACJA OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW I CZASU TRWANIA

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ może w dowolnym momencie zmodyfikować określone tutaj warunki, które zostaną odpowiednio opublikowane w formie, w jakiej są tutaj widoczne. Ważność niniejszych warunków będzie obowiązywać w czasie ich wyświetlania i będzie ważna do czasu ich modyfikacji przez inne należycie opublikowane warunki

8. LINKI

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które można znaleźć poza tą witryną i którymi nie zarządza bezpośrednio nasz webmaster.

Wyłączną funkcją łączy pojawiających się na tej stronie internetowej jest informowanie użytkownika o istnieniu innych źródeł, które mogą wzbogacić treść oferowaną na tej stronie. Właściciel strony nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub dostępność powiązanych stron internetowych, nie sugeruje, nie zaprasza ani nie poleca ich odwiedzania i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane podczas odwiedzania tych stron. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie hiperłączy przez osoby trzecie.

9. PRAWO WYKLUCZENIA

Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do swoich stron internetowych i/lub oferowanych usług bez uprzedzenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek strony trzeciej, użytkownikom, którzy nie spełniają aktualnych Ogólnych Warunków Korzystania.

10. Ogólne informacje

Jeżeli jakikolwiek użytkownik lub osoba trzecia uzna, że istnieją zdarzenia lub okoliczności ujawniające nielegalny charakter wykorzystania jakichkolwiek treści i/lub usług lub zaangażowania w jakąkolwiek nielegalną działalność na stronach znajdujących się w Witrynie internetowej, może on skontaktować się z właścicielem sieci, identyfikując się, wskazując zarzucane naruszenia i wyraźnie zakładając, że informacje podane w zgłoszeniu są dokładne.

11. Publikacje

Informacje administracyjne udostępniane za pośrednictwem tej witryny internetowej nie zastępują ogłoszeń prawnych dotyczących przepisów ustawowych, wykonawczych, planów, przepisów ogólnych ani żadnej innej działalności, która może wymagać formalnej publikacji w oficjalnych biuletynach Administracji Publicznej lub jakimkolwiek innym dzienniku urzędowym, które są jedynymi instrumentem mogącym zagwarantować ich autentyczność i zawartość. Informacje dostępne na tej stronie należy rozumieć jako wskazówki.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Ogólne Warunki będą regulowane i skonstruowane zgodnie z prawem hiszpańskim, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. Dostawca i użytkownik mogą poddać wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z dostawą towarów lub usług objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami sądom właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika. Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią, usługodawca i użytkownik zwrócą się do właściwych sądów i trybunałów w miejscu zamieszkania użytkownika, wyraźnie zrzekając się prawa do jakiejkolwiek innej jurysdykcji.